• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ons land kent een hoog ziekteverzuim dat arbeid gerelateerd is, circa 45.000 verzuimgevallen per jaar zijn conflict-gerelateerd met een gemiddeld aantal verzuim van 28 dagen. Dit betekent 1,2 miljoen conflict-gerelateerde verzuimdagen in ons land per jaar! Ter vergelijk: griep en verkoudheid zijn goed voor 9 miljoen verzuimdagen per jaar.

Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, contraproductief en kosten veel geld. Voor de werknemer een zware periode waarin vaak een gevoel heerst van wel kunnen, maar niet mogen of mogelijk zijn.  Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen. Bij 2 settle wordt u begeleid door een jurist met kennis op het gebied van het geldende arbeidsrecht en tevens geregistreerd mediator.

 

Toepassing van arbeidsmediation mediation heerlen parkstad mediator

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering en onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie, exit-mediation en team-mediation.

Arbeidsmediation wordt vaak pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen. Wij denken echter graag met u mee over een preventief conflict management binnen uw bedrijf met betrekking tot arbeidsverhoudingen, maar ook klantencontacten. Een sluimerend conflict is nu eenmaal meestal geen reden voor ziekmelding, maar veroorzaakt wel veel stress, contraproductiviteit en hoge kosten, welke naar onze mening voorkomen kunnen worden. arbeidsconflict

 

Re-integratie: mediation heerlen mediator parkstad

Is er reeds sprake van een ziekmelding, dan werken partijen onder begeleiding van een mediator toe naar re-integratie van de zieke medewerker. In het mediationproces wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de belangen aan bod en wordt gewerkt aan herstel van de arbeidsrelatie. U werkt samen actief aan de oplossing en bepaalt samen de oplossing die voor u beiden het beste is. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is, zal gekeken worden naar andere oplossingen. Eén van de opties is om in overleg met de partijen een exit-traject te bespreken, waarbij afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het dienstverband.

 

Exit-mediation: mediation heerlen mediator parkstad

Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, die eventueel vooraf aan ondertekening getoetst kan worden door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. Een ontslagprocedure duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en u geeft de uitkomst in handen van een derde. In een exit-mediation komen partijen zelf tot een gezamenlijke oplossing die voor beiden een acceptabele oplossing betekent.

 

Team-mediation: mediation parkstad mediator heerlen

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen komen in organisaties veel voor. Gelukkig komt men er onderling vaak zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast en daardoor de productiviteit vermindert? Dan is het tijd om mediation in te zetten, zodat de werkrelaties weer hersteld kunnen worden. De mediator zorgt dat de problemen begrensd worden en alle verschillende belangen aan bod komen. Uiteindelijk wordt er een voor alle partijen acceptabele oplossing afgesproken en indien nodig vastgelegd.

 

Interculturele mediation:

In geval van een intercultureel arbeidsconflict kunnen stereotyperingen en gezichtsverlies een belangrijke rol spelen. Ook kan een intercultureel arbeidsconflict miscommunicatie en onbegrip in de hand werken. De huidige maatschappelijke discussie over integratie maakt de term interculturaliteit een beladen term. terwijl organisaties internationaliseren en hun personeelsbestand steeds meer "verkleurt". Juist een arbeidsverhouding kan verstoord raken omdat men elkaar niet begrijpt. Zo is een belofte in onze cultuur een soort stilzwijgen contract, terwijl het in een schaamtecultuur het aan de ander is om in te schatten of de belofte wordt waargemaakt. Een conflict ligt derhalve snel op de loer, waarbij een mediator inzicht kan geven in niet alleen het inzicht en respecteren van elkaars cultuur, maar ook uitleg geeft waarom wij als mens op bepaalde wijze reageren op een andere cultuur.

Er wordt derhalve gesproken over de oorzaak van het conflict, maar ook de belangen komen aan bod en er wordt gewerkt aan herstel van de arbeidsrelatie. U werkt proactief aan het overbruggen van de verschillen en bepaalt samen een werkbare oplossing. Bij de oplossing horen concrete afspraken die in beginsel vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.