• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe start 

De keuze voor een echtscheiding is kiezen voor een nieuwe start: kijken naar de toekomst in plaats van het verleden. Zoeken naar mogelijkheden om de toekomst voor jullie beiden en mogelijke kinderen zo goed mogelijk vorm te geven.

Echtscheiding is een emotioneel en ingewikkeld proces. Ooit heeft u besloten te gaan samenwonen of met elkaar te trouwen. Het lijkt logisch ook samen te scheiden en dat is gelukkig in de meeste gevallen goed mogelijk. echtscheiding parkstad

Bij 2settle wordt in een kosteloos regiegesprek eerst bekeken welke route voor u het beste is. Onze voorkeur gaat uit naar mediation, maar wenst u elk een eigen jurist dan is dat ook mogelijk.

 

Voordelen van scheiden middels mediation met een jurist

De ervaring leert dat een procedure met twee advocaten contraproductief, duur en tijdrovend is. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en de emoties laaien alleen nog maar verder op in plaats van het onder controle brengen ervan. Mediation slaat een brug tussen beide partijen in plaats het conflict alleen nog maar te vergroten. Hierdoor kunnen oplossingen gevonden worden waar beide partijen tevreden mee zijn in plaats van een rechter die voor hen beslist. Het risico op een vechtscheiding is hierdoor klein waardoor partijen zich na de echtscheiding kunnen richten op nieuwe perspectieven in de toekomst, als collega-ouders dan wel ex partners. 

Helaas kiezen mensen al snel voor een advocaat omdat zij in de veronderstelling zijn dat “praten niet langer mogelijk is”. Ten onrechte gaat men er dan vanuit dat mediation een gepasseerd station is. Echter mediation is nu juist een manier om communicatie tussen partijen te herstellen.

Pas als partijen in een situatie verkeren dat zij bereid zijn om ten koste van zichzelf de ander te laten lijden, is de fase bereikt dat mediation niet meer mogelijk is. Gelukkig is in 95% van de gevallen communicatieherstel mogelijk en is sprake van een geslaagde mediation.

 

Onze werkwijze

Scheiden is een emotioneel, ingewikkeld proces. Er moeten veel belangrijke zaken geregeld worden zoals bijvoorbeeld de verdeling van het huis en de pensioenen, eventuele bijdrages in de vorm van alimentatie, en indien van toepassing het belangrijkste: de zorg voor de kinderen. Juist daarom is het essentieel een echtscheidingsmediation gefaseerd en met een jurist te doorlopen. Alleen op deze wijze worden knopen niet op een lichtvaardige, maar op een verstandige manier doorgehakt.

Bij 2 settle mediators en juristen hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de complexiteit van een (echt)scheiding/ouderschapsrenovatie. U wordt door een jurist professioneel in een actief en creatief proces bijgestaan, waarbij wij u naar een door u gekozen en houdbaar resultaat zullen leiden. De kinderen nemen hier een belangrijke plaats in. Ons doel is om u zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat angst niet de regie neemt.

In 10% van de gevallen blijkt echtscheiding niet de meest voor de hand liggende oplossing te zijn.  Om een lichtvaardig besluit te voorkomen onderzoekt de echtscheidingsmediator of echtscheiding in uw geval de beste optie is. Soms is een aanpassing van het huwelijkscontract voldoende om de lucht te klaren. In uitzonderlijke gevallen verwijst de mediator door naar een huwelijkstherapeut of huisarts.

Scheidingsmediation is mediation in de schaduw van het recht: het is een zaak met veel juridische elementen.  De mediator is universitair geschoold jurist en gecertificeerd echtscheidingsmediator. Behalve faciliterend, wordt  doelgericht gewerkt aan de oplossing van het probleem, die daarna vastgesteld wordt in een juridisch juiste overeenkomst. Partijen worden geïnformeerd over de geldende rechtsregels en hetgeen een rechter in een dergelijke geval waarschijnlijk zal oordelen. Mediation bij 2 settle biedt juridische expertise die een eerste stap naar een advocaat overbodig maakt.

U bepaalt samen wat de beste mogelijkheden voor u zijn binnen de wettelijke mogelijkheden. De gemaakte afspraken worden beschreven in een echtscheidingsconvenant (dit is een rechtsgeldige overeenkomst). Hierna wordt het convenant bij de rechtbank ingediend.

Na de uitspraak van de rechter wordt de echtscheiding ingeschreven in het gemeenteregister.

 

Kinderen

Bijna elke ouder wenst zijn kind een ongecompliceerde jeugd toe. Kinderen mogen ongedwongen spelen, lachen, fantaseren en zorgen van volwassenen horen ver weg te blijven van hen.

Helaas is de realiteit vaak anders: kinderen worden al snel de dupe van een echtscheiding. Onderzoeken stemmen ons niet vrolijk: een echtscheiding kan een kind vreselijk beschadigen. Reden temeer waarom bij 2 settle het kind centraal wordt gesteld en alles in het werk wordt gesteld om het kind zo min mogelijk de dupe te laten zijn van een echtscheiding. Ouders worden bij ons dan ook ondersteund in met name de communicatie om de transformatie te maken van ex-partners naar collega-ouders, waardoor zij zich meer bewust worden van de verantwoordelijkheden en het voordeel voor de kinderen en henzelf wanneer je als collega-ouder verder gaat in plaats van het voortleven als ex-partners.

 

Kindgesprek 

Omdat kinderen een stem hebben in het echtscheidingsproces, kan ervoor worden gekozen de mediator ook een gesprek met hen te laten hebben. Dit gesprek blijkt vaak erg verhelderend voor alle partijen, niet praten met de kinderen is daarom een gemiste kans. De mediator die deze gesprekken voert is pedagogisch opgeleid en zelf kind uit een echtscheiding.

 

Ouderschapsplan

Na de scheiding behouden beide ouders het gezamenlijk gezag over hun kind. Dat wil zeggen dat elk kind tijdens en na het huwelijk het recht heeft op verzorging en opvoeding door beide ouders. In een ouderschapsplan regelen ouders hoe zij hun taken hebben verdeeld en hoe zij in de toekomst met elkaar over de kinderen communiceren. Ook staan er afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie, studiekosten, opvoedingsstijl, huisregels, vakanties, school en medische kwesties, etc. Het ouderschapsplan is een wettelijk vereiste, maar wordt geheel naar uw specifieke situatie opgesteld.

 

Partneralimentatie en kinderalimentatie, interactieve presentatie

Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie begint in de eerste plaats bij de partijen zelf: is er behoefte aan alimentatie en op welke wijze wordt dit vormgegeven. Hierna wordt er een professionele berekening gemaakt met betrekking tot de partner- en kinderalimentatie.

Deze berekeningen worden interactief gepresenteerd middels een groot scherm in onze spreekkamer. Op deze manier zijn de berekeningen voor alle partijen transparant en wordt uitgebreid uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen, zodat vragen direct kunnen worden beantwoord en er geen onduidelijkheid meer bestaat. 

Bij 2 settle zijn wij goed op de hoogte van de mogelijkheden om van verzekeringen, kortingen en toeslagen gebruik te maken, zodat wij hierover uitgebreid kunnen meedenken met u.

Onze berekeningen tonen eveneens hoeveel partijen daadwerkelijk te besteden hebben na de scheiding. Wanneer de inkomsten scheef verdeeld zijn over de nieuwe huishoudens, kan overlegd worden hoe een betere verdeling bereikt kan worden. Dit kan dan naar keus in de vorm van partner- of kinderalimentatie.

 

Verdeling bezittingen en schulden

Net als bij de berekeningen van de kinderalimentatie en de partneralimentatie wordt bij 2 settle ook de verdeling van uw bezittingen en schulden, zijnde de vermogensopstelling, interactief gepresenteerd.

Samen met de mediator wordt de financiële situatie geanalyseerd en op een interactieve wijze besproken. Bedoeling is dat de financiële toekomst (voor zover mogelijk) duidelijk is. De mediator zal de voor jullie geldende wettelijke norm aangeven met betrekking tot de verdeling van jullie bezittingen en schulden. Niet alleen de wet, maar zeker ook jullie eigen belangen worden in de overeengekomen afspraken overwogen.

 

De woning

Er wordt een inschatting gemaakt of één van de partners in de huidige woning kan blijven wonen. De huur moet in dat geval overgezet worden maar één van de partners. Meestal is dat geen probleem zolang de huurder voldoende inkomen heeft, soms hanteren verhuurders strikte regels over de huurovername door de andere partner.

Als één van de partners in de koopwoning blijft wonen, wordt gekeken naar het inkomen van deze partner, de hoogte van de hypotheek en waaruit de maandlasten zijn opgebouwd en de kans op het verkrijgen van een nieuwe hypotheek en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere partner.

 

Verzekeringen

Verzekeringen worden “ontvlochten” zodat partners hierin niet langer met elkaar verbonden zijn. Verzekeringen met een waarde zoals levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen worden verdeeld of afgekocht.

 

Netwerk 2 settle

2 settle heeft nauwe contacten met een notaris, accountant, financieel planner en fiscalist om indien noodzakelijk advies te kunnen inwinnen over een specifieke zaak. Daarnaast kan de mediator, indien u dit wenst, instanties als woningbouwverenigingen, accountant, pensioenmaatschappij, hypotheekverlener of maatschappelijke hulp inschakelen. 2 settle levert hulp op maat. Een droomscheiding bestaat niet, we proberen er het beste van te maken.

Scheiden binnen 10 dagen

Heeft u onderling al veel gesproken, bestaat er grotendeels overeenstemming en wenst u een zeer snelle scheiding, dan kunt u kiezen voor onze spoedprocedure. Dit houdt in dat binnen 10 dagen alle mediationgesprekken hebben plaatsgevonden en alle stukken klaarliggen om in te dienen bij de rechtbank.

Bij 2 settle wordt een vaste prijs gehanteerd voor deze spoedprocedure, waarover wij u graag informeren in een eerste kosteloos intakegesprek.

echtscheiding in Parkstad doe je goed bij 2 settle

  neem contact op