Ouderschapsplan opstellen en-renovatie

2Settle Mediators & Juristen

Ouderschapsplan opstellen

ouderschapsplan opstellen

ouderschapsplan opstellen

Ouders die besluiten uit elkaar te gaan, zijn volgens onze wet verplicht tot het opstellen van een ouderschapslan. 2Settle ontvangt hierover veel vragen die in het onderstaande zoveel mogelijk worden beantwoordt.

 

Is een ouderschapsplan verplicht?

Het antwoord is “ja” . Bij een echtscheiding moet een ouderschapsplan worden gevoegd bij het verzoekschrift wat bij de rechtbank wordt ingediend. Zonder ouderschapsplan kan niet zomaar een verzoek tot echtscheiding worden gedaan.

Een beëindiging geregistreerd partnerschap met kinderen verschilt hierin niet met een echtscheiding. Ook hier moet een ouderschapsplan worden ingediend bij de rechter. Bij een ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen hoeft er niets ingediend te worden bij de rechter. maar verloopt de procedure bij de gemeente.

Komt er een einde aan samenwonen en zijn er kinderen dan is een ouderschapsplan wel verplicht, maar er is geen procedure bij rechtbank of gemeente. Het ouderschapsplan kan wel naar de rechter en verkrijgt daardoor executoriale kracht. Dat betekent dat bijvoorbeeld kinderalimentatie bij niet betalen direct gevorderd kan worden en er geen rechter nodig is.

Wat is het doel van een ouderschapslan?

Een scheiding veroorzaakt behalve veel emotie ook een hoop geregel. Juist daarom is het goed om afspraken te maken over de zorg van de kinderen. Gelukkig hebben in de meeste gevallen beide ouders het beste voor met de kinderen waardoor zij  vooral tijdens de scheiding of vlak erna tot goede afspraken komen. Uit de praktijk blijkt dat het beter is om direct een ouderschapsplan op te stellen en niet te wachten tot er ergernis is en behoefte aan een ouderschapsplan. In dergelijke gevallen is het een stuk lastiger om beide ouders nog aan tafel te krijgen en kan alleen nog recht verkregen worden in een dure vervelende procedure voor de rechter.

Op welke manier wordt kinderalimentatie vastgesteld?

In het ouderschapsplan zijn ook de kosten van de kinderen opgenomen en daarbij de verdeling in de vorm van kinderalimentatie of bijdrage op een kindrekening. Er zijn tal van misverstanden over kinderalimentatie. Zo denken cliënten soms dat bij co-ouderschap de plicht tot kinderalimentatie vervalt. Bij 2settle wordt een berekening gemaakt volgens de normen van de rechtbank. Een dergelijke berekening is vrij ingewikkeld en daarom delen wij de berekening interactief op een groot scherm met de klanten.  Op deze manier leren cliënten hoe een berekening tot stand komt, wat hun financiële positie is na de scheiding en zijn op de hoogte van het recht op toeslagen en eventuele fiscale consequenties. Daarnaast kunnen klanten hierna inschatten op welk moment zij toe zijn aan een herberekening.

Bij de vaststelling van de hoogte van kinderalimentatie kunnen ouders afzien van de Tremaberekening wat de huidige norm is van de rechtbank. Ouders kiezen in dat geval voor een eigen bedrag. Hierbij wordt uitdrukkelijk afgezien van de Tremanormen. Het is belangrijk om in een dergelijke afspraak te wijzen op het feit dat bij kinderalimentatie altijd een recht op berekening volgens de Tremanormen kan worden verzocht.

Is een ouderschapsplan voor altijd?

Nee, een ouderschapsplan is geldig tot het 18e levensjaar van een kind. Vanaf kunnen ouders nog steeds onderhoudsplichtig zijn, maar zal het kind dit zelf moeten vorderen. Het kind kan financiële afspraken vorderen die in het ouderschapsplan zoor de ouders zijn overeengekomen.

Aan de andere kant zijn kinderen dynamisch: zij ontwikkelen en veranderen zich. Hoewel bij 2settle ouderschapsplannen worden geschreven die goed meegroeien met de kinderen is het aan de andere kant goed mogelijk dat er aanpassingen nodig zijn. Hiervoor kunnen ouders een ouderschapsrenovatie aanvragen. Hiervoor gaan ouders in een kort mediationtraject en wordt er een bijlage (addendum) mat aanpassingen toegevoegd aan het ouderschapsplan.

Kunnen wij zelf een ouderschapsplan opstellen?

In grote lijn kunnen cliënten zelf een ouderschapsplan opstellen, echter zitten hier wel haken en ogen aan. Over het algemeen zijn cliënten blij dat zij het plan in mediation hebben opgesteld, aangezien zij dan een compleet plan hebben. Enerzijds bevat het plan alle door hen aangeleverde wensen anderzijds aangevuld met expertise van onze jurist mediators die door jarenlange ervaring zicht hebben op de onderwerpen die vastgelegd dienen te worden in het plan.

Daarbij dient een ouderschapsplan te voldoen aan bepaalde wettelijke eisen wil het toegevoegd kunnen worden aan een verzoekschrift wat ingediend wordt bij de rechtbank. Vergelijk met het maken van een tafel: iedereen kan wel een tafel timmeren, maar de timmerman maakt toch echt de beste en veiligste.

2settle biedt naast onze reguliere ouderschapsmediation, ook een invul ouderschapsplan aan. Het heeft niet onze voorkeur, maar klanten die dit perse willen kunnen hier gebruik van maken.

Welke onderwerpen komen aan bod bij een ouderschapsplan

1.uitleg juridische kader van het gezag, verifiëren of er sprake is van gezag
2.dragende principes ( wat is voor jullie belangrijk in opvoeding en straks als collega ouder)
3.dagelijkse zorg ( verantwoordelijkheid, regels, kleding, kapper tandarts)
4.hoofdverblijf, verhuizingen, omgang en contact.
5.grootouders
6.sport en hobby’s
7.feestdagen
8.verjaardagen
9.vakanties
10.communicatie
11.de school en schoolkeuze
12.medische aangelegenheden
13.betrokkenheid kind(eren) bij opstellen OSP
14.alimentatie en behoefte ( en uitleg diverse kostenposten binnen berekening)
15.wettelijke aansprakelijkheid
16.wijzigingen
17.geschillen/ verschil van mening

Moet een ouderschapsplan opgesteld worden in een mediation?

Uiteraard is het een groot voordeel als beide ouders in gesprek samen afspraken maken. Mediation is hiervoor het beste middel. Voor meer informatie over mediation klikt u de volgende knop:

Er zijn helaas ook zaken waarbij de communicatie tussen ouders moeizaam verloopt en er eenzijdig een ouderschapsplan wordt opgesteld, waarna dit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de andere ouder. In dergelijke gevallen neemt 2settle altijd contact op met de andere ouder met de vraag of deze bereid is om hieraan mee te werken. Aangezien kinderen een gezamenlijk belang betreft, zijn meestal beide ouders bereid om mee te werken. Deze werkwijze kan de naam mediation niet dragen, de naam bemiddeling met een eigen jurist past hier beter bij. Voor meer informatie over deze dienstverlening, klikt u op de volgende knop:

 

 

Ouderschapsrenovatie

ouderschapsrenovatie

ouderschapsrenovatie

Een ouderschapsrenovatie is een vernieuwing van het ouderschapsplan. Uit de praktijk van 2settle blijkt dat ouders het aan de ene kant geruststellend vinden om met een mediator het ouderschapsplan nog eens te herzien en aan de andere kant de wens hebben om de nieuwe afspraken op juridisch juiste wijze vast te leggen.

Het vastleggen van nieuwe afspraken betekent in de meeste gevallen niet dat er een geheel nieuw ouderschapsplan wordt opgesteld. Over het algemeen worden de nieuwe afspraken vastgelegd in een bijlage (een addendum) wat aangehecht wordt aan het ouderschapsplan. Het is niet verplicht om dit addendum door de rechter te laten bekrachtigen waardoor het een snelle en voordelige aanpak kan zijn voor een frisse nieuwe start van het ouderschap. Bovendien wordt een dergelijke zaak vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand, mocht u hiervoor in aanmerking komen.

In enkele gevallen zal 2settle adviseren om het addendum wel te laten bekrachtigen door de rechtbank waardoor bijvoorbeeld aanspraken op kinderalimentatie bij herberekening direct afdwingbaar zijn.

Ouderschapscoaching

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is daar een reden voor. Ouders botsen met elkaar, de koek is op en juist dat zijn ingrediënten  die ervoor zorgen elkaar te verliezen als collega ouder. Aan de ene kant gaan ouders door het vuur voor de kinderen, maar aan de andere kant lijden de kinderen door het gebrekkige collega ouderschap . Soms hebben ouders een opstapje nodig om weer samen te kunnen genieten van de kinderen en hun scheiding en alles wat daarbij hoort, apart te zien van hun kinderen.

2settle heeft een coaching programma ontwikkelt waarbij ouders op een zeer ontspannen wijze met elkaar praten over de kinderen, elkanders inzichten leren kennen en naderhand meestal met meer vertrouwen in elkaar verder gaan in een goed collega ouderschap. Cliënten van 2 settle zijn vaak al bekend met de methode omdat de coaching regelmatig heel kort wordt ingezet bij een echtscheiding. Zij ervaren de methode als zeer ontspannen, verhelderend en opbouwend.