2trust vertrouwenspersonen

2Settle Mediators & Juristen

2Trust vertrouwenspersonen

vertrouwenspersoon

Zeer actueel zijn grensoverschrijdende gedragingen die zorgen voor een onveilige werkomgeving. Een vertrouwenspersoon speelt hier een belangrijke rol. 2Trust vertrouwenspersonen faciliteert een meldingsloket voor elk bedrijf voor jaarlijks €15 per werknemer met een maximum van € 250.

 

WIE IS UW VERTROUWENSPERSOON BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

In elk bedrijf worden gevoelens als kleinerende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie en pesten ervaren. Het zijn problemen waar een werknemer moeilijk over praat en letterlijk ziek van kan worden.
Ervaringen die de sfeer in een bedrijf kunnen verpesten en waarvan de manager graag op de hoogte is.
Vaak is het leed dan al geschied: de werknemer zit ziek thuis en de sfeer op het werk is geheel verstoord met alle schade tot gevolg.

Stel u ontvangt een melding van grensoverschrijdend gedrag.

Nadat u van de schrik bent bekomen, vraagt u zich af wat er nu eigenlijk van u wordt verwacht. U dient een melding serieus te nemen, maar u heeft het al druk genoeg met eigen bezigheden. Op een dergelijk moment is uw onderneming enorm geholpen met een neutraal meldpunt buiten het eigen bedrijf, waar ruime ervaring in professionele gesprekstechnieken, kennis van het arbeids- / strafrecht en vertrouwen voor de werknemer aanwezig is.

De kans op vergroting van het probleem met reële kans op arbeidsconflict en langdurig ziekteverzuim wordt hierdoor zo laag mogelijk gehouden.

Wat is de beste manier om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan?

Een veilige werkomgeving is voor werknemers een recht en voor werkgevers een plicht vanuit de Arbowet. 2Trust vertrouwenspersonen werkt op een toegankelijk tarief op twee niveau’s:

Preventief

Met een keurmerk aan de poort laat een bedrijf zien dat het zich wapent tegen grensoverschrijdend gedrag en meewerkt aan een veilige omgeving. Op het waarmerk staat duidelijk het telefoonnummer van het meldpunt.

Daarnaast ontvangt het bedrijf een protocol vertrouwenspersonen waar in duidelijke taal wordt beschreven wat een werknemer kan doen bij grensoverschrijdend gedrag. Dit kan worden gehecht aan de arbeidscontracten en ligt ter inzage op een voor werknemers bekende plek. Kortom: uw bedrijf straalt uit dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd en mee wordt gedacht met de slachtoffers.

Na een melding

Op het moment dat u of uw werknemer contact opneemt met één van onze vertrouwenspersonen treft hij/zij een arbeidsjurist/mediator met ruime ervaring in arbeidsconflicten.  De zaak wordt vanuit een neutraal standpunt bekeken waarbij zowel het menselijke als het juridisch kader wordt belicht.

Wat doet de vertrouwenspersoon na de melding?

Intake

grensoverschrijdend gedrag

Zo snel mogelijk na de melding vindt er een intakegesprek plaats . In dit gesprek wordt de werknemer een luisterend oor geboden en een te volgen traject bepaald. Het traject kan bestaan uit een gesprek met de leidinggevende, maar in andere zwaardere gevallen kan een integriteitsonderzoek worden voorgesteld.

De vertrouwenspersoon zal contact opnemen met de werkgever voor zover het de procedure betreft.  Voor wat betreft de inhoud van de melding valt de vertrouwenspersoon onder absolute geheimhouding.

 

Waar ligt het probleem en de oplossing?

Het verdere verloop is afhankelijk van de aard van de melding. Een gesprek met leidinggevende is soms voldoende, in andere gevallen past een mediationtraject met betrokkenen of in de zwaardere gevallen een integriteitsonderzoek.

Het onderzoek bestaat in alle gevallen uit een drietal fases.

De onderzoeksfase

Alle relevante informatie wordt verzameld om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van hetgeen is voorgevallen. Hiervoor worden in ernstige gevallen brieven, e-mails, maar ook bijvoorbeeld relevante telefoon- of WhatsApp berichten opgevraagd aan de betrokkenen. Aan de hand van wet- en regelgeving wordt vervolgens het juridisch kader geschetst en wordt het dossier opgebouwd.

De gespreksfase

Vervolgens worden er gesprekken  gevoerd met alle betrokken personen, niet alleen om aanvullende informatie te verzamelen, maar vooral ook in het kader van hoor en wederhoor. Daarnaast is het in deze fase van belang om te achterhalen of partijen open staan om in mediation of coaching tot een oplossing te komen. Als mediation wordt afgewezen, wordt  samen met de vertrouwenspersoon gezocht naar andere mogelijkheden, doorverwijzing of eventueel te nemen juridische stappen.

De adviserende fase


Wanneer alle informatie verzameld, geanalyseerd en helder is, brengt de vertrouwenspersoon een schriftelijk advies uit aan de leidinggevende/werkgever. In dit advies word aangegeven op welke manier het conflict opgelost kan worden en hoe de volgende stappen in dit traject zullen worden vormgegeven. Alle te volgen trajecten (coaching, mediation, juridische bijstand of doorverwijzingen) worden bij de vertrouwenspersoon gevolgd, of door een van onze andere mediators, juristen of coaches begeleidt.
Het uiteindelijke doel is dat betrokkenen de situatie oplossen in samenwerking met de vertrouwenspersoon, en zo -beiden- wederkeren in een sociaal veilig arbeidsklimaat.

Gesprekslocatie

De gesprekken met de vertrouwenspersoon vinden bij voorkeur op ons eigen kantoor plaats.
Wanneer uw bedrijf zelf voorziet in een neutrale en veilige ruimte, kunnen de gesprekken ook binnen uw eigen organisatie plaatsvinden. Ook zijn gesprekken via Teams mogelijk.

Kosten

Een sociaal veilige werkomgeving moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Een reden waarom wij onze instaptarieven laag houden.

Per werknemer zijn de kosten jaarlijks  € 15,- met een maximum van € 250 per bedrijf (exclusief btw).
In dit jaarabonnement zit:

  • beschikbaarheid van een loket vertrouwenspersoon voor uw bedrijf;
  • twee gesprekken per bedrijf per jaar van maximaal 1 uur;
  • een protocol voor het benaderen van een vertrouwenspersoon, dat gehecht kan worden een arbeidsovereenkomst en op zichtbare plek binnen het bedrijf ter inzage ligt;
  • telefonische beschikbaarheid van onze vertrouwenspersonen;
  • stickercertificaat op bijvoorbeeld de entree van uw bedrijf, met de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.

Wanneer de situatie vraagt om verder onderzoek,  een mediation- of coachingstraject, hanteren wij een marktconform tarief van € 150 per uur, exclusief btw. Eventueel kan voor een werknemer rechtsbijstand worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Al onze vertrouwens- personen zijn tevens WO geschoold jurist en mediator, geregistreerd bij het Mfn. In het kader van neutraliteit kan de mediation/coaching dus ook plaatsvinden bij een van onze andere vertrouwenspersonen.

Wanneer er juridisch advies of juridische bijstand nodig is rekenen wij een tarief van € 170 per uur (exclusief btw). Onze arbeidsjuristen kunnen werkgevers en werknemers adviseren over de situatie, te nemen stappen en een VSO opstellen indien nodig.

Voor meer vragen omtrent onze trajecten, diensten of advies, kunt u onze website bezoeken, of direct telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers.
Website : 2settle-mediators-juristen.nl/2Trust
Telefoonnummer: 045-205 82 11

2Trust vertrouwenspersonen, beveilig uw bedrijf.